Pořadatel:  TJ Sokol Rynárec, oddíl cyklistiky Cyklo hobby Rynárec

Místo a termín konání:  V Rynárci v sobotu 14. září 2019

Start závodu:  

od 10:00 hodin kategorie děti, 

v 13:00 hodin kategorie kadeti a kedetky, juniorky, ženy a muži masters  nad 40 let

v 15:00 hodin kategorie muži do 40 let a junioři 

 více v odkazu  Kategorie

Cíl závodu: v prostoru travnaté plochy na návsi v Rynárci

Trať závodu: okruhy místní komunikace, polní a lesní cesty, trať bude pro všechny kategorie stejná s výjimkou dětí

Prezence: v den závodu v zasedací místnosti OÚ Rynárec od 8:30 nejpozději 30 minut před startem danné kategorie Přihláška ke stažení

Startovné:   50,- Kč kategorie děti,  200,- Kč dospělí

Upozornění: 

- osobní údaje může pořadatel použít pouze pro potřebu tohoto závodu podle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 sb. U závodníků mladších 18 let je nutný k účasti na závodě podpis jednoho z rodičů.

- všichni závodníci se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 5 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o závodu

V ceně startovného je zahrnuto: 
- tyčinka 
- občerstvení v cíli obsahující ovoce a iontový nápoj
- mytí kol 
- slosovatelný lístek (startovní číslo) do tomboly 
- kvalitně vyznačená a zabezpečená trať 
- pamětní startovní číslo

 

Kategorie:  děti, ženy a juniorky, junioři, dospělí,  více v odkazu  Kategorie

Ceny: 1.- 3. místo v každé kategorii

Vyhlášení výsledků:    na návsi v místě startu a cíle 

Technická ustanovení: startovní čísla budou rozdělena tak, aby odpovídala příslušné kategorii. Pro lepší orientaci bude použito barevné rozlišení startovních čísel

Různé: - závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů

- pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené

- účastníci startují na vlastní nebezpečí!!!

- cyklistické přilby jsou povinné!!!

- v případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)

Protesty: Protest je možné podat do 15 minut po zveřejnění výsledků hlavnímu rozhodčímu nebo řediteli závodu. Záloha na projednání  námitky je 500,- Kč. Při zamítnutí protestu tato částka propadá pořadateli

Parkování: v den konání závodu prosím parkujte pouze na místech k tomu vyhrazených, bližší informace získáte na místě přímo od pořadatelů

Občerstvení: kompletní servis = pití a jídlo bude zajištěno v areálu prostoru startu a cíle

Účastník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:
– bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla stanovená platnou právní úpravou (zpravidla vyhláška o pravidlech provozu na pozemních komunikacích)
– závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochrannou přilbou,
– mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
– bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
– se bude řídit pokyny pořadatele, udržovat pořádek a bude v maximální možné míře, kterou po něm lze spravedlivě požadovat ohleduplný k životnímu prostředí; v opačném případě odpovídá pořadateli za škody, které mu způsobí                                                                          

 – všechny údaje v přihlášce vyplnit pravdivě a je si vědom, že v případě uvedení nepravdivých údajů odpovídá pořadateli za všechny škody, které mu tím vzniknou

Zájemcům o účast v závodě doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit lékařskému vyšetření. Finální výsledková listina bude vyvěšena v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí posledního závodníka. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat pouze v den závodu u hlavního rozhodčího. Podpisem výsledkové listiny hlavním rozhodčím jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebudou uznány. Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezence. Pořadatelé jednotlivých závodů neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.